3. Laboranten

En als we het nu even hebben over de derde groep: burgerfuncties in de technische en wetenschappelijke politie … waaraan denken we dan?

Het nut om de technische en wetenschappelijke kennis aan te wenden in het raam van de strijd tegen de criminaliteit en bij het opsporen van daders van misdrijven, moet niet meer worden aangetoond. Sinds enige tijd kent de federale politie, als component van de geïntegreerde politie, dan ook een eerste categorie van burgerpersoneelsleden aan wie een bijzondere hoedanigheid is toegekend, namelijk de laboranten van technische en wetenschappelijke politie, specifiek aangeworven voor hun technische en wetenschappelijke kennis en bekwaamheden (zie de functiegroep ‘politie’ voor wat het aspect technische en wetenschappelijke politie betreft).

Aan deze categorie van burgerpersoneelsleden wordt een beperkte politiebevoegdheid toegekend. De toekenning van deze bevoegdheid maakt het deze personeelsleden mogelijk de hun toevertrouwde opdrachten alleen uit te voeren, geeft hen de bevoegdheid om hun onderzoeken en vaststellingen bij proces verbaal weer te geven en laat toe dat bepaalde politieambtenaren, die hen voorheen steeds moesten vergezellen, voor andere politietaken kunnen worden ingezet.

De beperkte toekenning van politionele bevoegdheden is dus gericht op de efficiënte en effectieve werking van de politiediensten. Door de inzet van gekwalificeerd personeel in de labo’s kan de capaciteitsbesteding bij de politiediensten aanzienlijk worden verbeterd.

Klaar om de uitdaging aan te gaan …

… dan is dit je opdracht:

 • je staat in voor de uitvoering van taken van technische politie, bestaande uit:
  • de beeldvorming van de plaats van het misdrijf, de aangetroffen sporen op die plaats of op de slachtoffers, de reconstructie van de feiten en van alle andere nuttige elementen die kunnen leiden tot de opheldering van de feiten;
  • het opsporen en het opnemen, het bewaren van alle sporen op de plaats van de feiten en van alle andere nuttige elementen, die ertoe kunnen leiden het verloop van de feiten te verklaren en de daders ervan te identificeren;
  • het verder behandelen van deze overtuigingsstukken met het oog op hun latere analyse;
 • je voert taken van wetenschappelijke politie uit, bestaande uit:
  • vergelijkende onderzoeken met het referentiemateriaal;
  • het toepassen van strafvorderingsregels, het aanwenden van wetenschappelijke toepassingen en van verschillende technieken;
 • je stelt een verslag op en een dossier samen van je bevindingen.

Als lid van het laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie zal je voor de uitvoering van je taken ingeschakeld worden in een permanentierol waarbij je buiten de normale diensturen naar het labo of op de plaats van een misdrijf kan worden geroepen. De aard van de taken kan soms een grote emotionele weerbaarheid vereisen.

Bron: http://www.jobpol.be